Aрхеологът д-р Върбин Върбанов ще представи резултатите от археологическото проучване на светилището на Диана в местността Смесите при с. Кошов, Русенско.

В четвъртък, 26 януари, от 18.00 ч. археологът д-р Върбин Върбанов
ще представи резултатите от археологическото проучване на светилището
на Диана в местността Смесите при с. Кошов, Русенско. Обектът се намира
при сливането на реките Черни и Бели Лом, на възвишение до брега.
Известен е по откритите случайно три каменни надписа, датирани в I и II
век. Те са поставени за изграждането и ремонтирането на светилището от
лица с висок административен ранг от римската провинция Долна Мизия.
Проучването на светилището започва през 1985 г., когато при
строителна дейност са разкрити останки от представителни сгради.
Продължава през 2018 г. и 2022 г.
Западната сграда е с голяма дължина – над 40 м. Тя е частично
унищожена от отводнителен канал, направен през 80те години на ХХ век, с
ширина около 5,0 м. В западната ѝ част бяха разкрити и зачистени
останките от рухналия покрив – керемиди от два вида: тегули и имбрици.
На базата на откритите находки, изграждането и функционирането на
сградата може да се датира в I век. В източната част на сградата са
регистрирани останки от средновековна землянка, застъпващи зида ѝ.
На около 30 м източно от западната стена на сградата се разкриха
останки от ъгъл на друга сграда. Тя е разрушена при направата на пътя
през средата на 80те години на ХХ век. Тук са открити находки от I век и
два архитектурни детайла, които дават данни, че постройката е била богато
декорирана.
На изток от проучваната през 2022 г. площ се намира трета сграда с
апсида, разкрита през 1985 г. и допроучена през 2018 г. През 2022 г. над
нея е изградено временно предпазно съоръжение – навес от дърво и
ламарина.

При разкопките през 2022 г. са открити и заведени само 15
инвентарни единици. Това се дължи на факта, че останките от светилището
са били видими на терена до ново време и са тотално ограбени – в
началото на ХХ век за строителни материали, а по-късно и от иманяри.

Анотации към приложените снимки:
1. Сливане на река Черни и Бели Лом, скален масив и разкритите пред него
архитектурни останки от сгради.
2. Останки от падналата покривна конструкция в западната част на сградата и
иманярски вкопавания.
3. Останки от друга, по-ранна сграда.
4. Фрагмент от каменен корниз.

Още от РУСЕ АКТУАЛНО

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!