Бюрото по труда с три нови услуги от началото на юли

Три нови услуги ще предлага от началото на следващия месец Бюрото по труда. Това са „Консултация и менторство след започване на работа”, „Мобилно бюро по труда” и „Семеен трудов консултант”. Новите услуги са насочени към уязвимите групи на пазара на труда. Те са част от стратегията за модернизиране на Агенцията по заетостта, като целта им е дейността на бюрата по труда да се преориентира към потребностите на безработните лица и особено към тези, които имат необходимост от подкрепа, за да проявят активност и да се върнат на пазара на труда. Тези услуги вече бяха пилотно апробирани в бюрата по труда в регионите на Благоевград и Монтана и резултатите от тяхното прилагане формираха новите подходи и услуги към уязвимите групи. Освен това се проведе работна среща по време на която експертите от тези региони споделиха своя опит и постигнати резултати и дадоха някои практически насоки. В Русенска област ще се прилагат и трите нови услуги и това ще става според конкретните потребности на търсещите работа лица. „Мобилното бюро по труда” ще се прилага в малки селища, в които има повече дълготрайно безработни и обезкуражени лица, на които им е трудно да стигнат до центровете, където има бюра по труда или филиали, поради отдалеченост и липса на финансови средства. Тя ще е насочена и към безработни младежи, лица без квалификация и образование, от етническите малцинствени групи, неактивни и обезкуражени лица и към работодателите, които в такива райони са също в неблагоприятно положение. Услугата предвижда да се създаде мобилен екип, който да посещава по-малките населени места и районите с концентрация на уязвими групи и да предоставя пълния набор от услуги на бюрото по труда с цел осигуряване на заетост-информиране, мотивиране, регистрация, включване в подходящи обучения. Услугата „Семеен трудов консултант” е насочена към семействата на безработни лица, приоритетно от уязвимите групи-неактивни младежи, продължително безработни, с трайни увреждания, над 50 години, самотни родители, безработни, полагащи грижи за болен член на семейството, домакинства, състоящи се от регистрирани безработни. Целта е всеки член от семейството да получи услугите, подходящи за неговите специфични нужди, което да спомогне за устройване на работа на безработните лица и за активиране на неактивните. Тя се предоставя от трудов посредник, кейс-мениджър, психолог, съобразно специфичните потребности на членовете на семейството. Третата нова услуга „Консултация и менторство след започване на работа” има за цел осигуряването на устойчива заетост.Менторството ще идентифицира на ранен етап потенциалните рискове за стабилността на новото работно място и ще предоставя подкрепа, съвети, модели на поведение за да станат наетите лица по-уверени и независими.

Още от Други

Още от Полезно

© 2019 Thesite All rights reserved!