Направиха първа копка на Научно-изследователски лабораторен комплекс в Русенски университет

Актуално 05.05.2020 | 08:05ч.

Започна изграждане на свръхмодерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс в Русе. Първата копка беше направена от ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев, кмета на Русе Пенчо Милков, областния управител Галин Григоров и управителя на Консорциум „ЦВП Медиком” Деян Василев, направиха днес (04 май 2020 г.) първата копка.

Центърът за върхови постижения, чиято първа копка беше направена днес, дава възможност за модернизиране и преустройство на научноизследователските цели на университета. Общата стойност на проекта е 29 781 882.42, разпределена между всички партньори в него (Водещ партньор по проекта е Софийският университет, а останалите партньори са ТУ-София, Бургаският университет „Проф. А. Златаров“ и Шуменският университет). От тази сума 2 964 438 лв. са за изнесената структура на ЦВП в Русенския университет. Ректорът припомни, че само преди десетина дни с решение на Министерски съвет бе открит нов научен институт към Русенския университет, като предстои обявяване на обществена поръчка за изграждането на научно-изследователски институт. Всичко това е основа за инициирането на поредица от дейности, които да доведат до сериозни крачки в научните изследвания, и по-специално в областта на информационните и комуникационни технологии, в които се стремим да сме лидер, завърши проф. Белоев.

Амбициите на Университета са да изгради международно-призната, значима за регионалното развитие, разпределена научна инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта. В условията на икономика, основана на знанието и дигитална трансформация на обществото, лабораторният комплекс се очаква да бъде и движеща сила за устойчивостта и възстановяването след Covid 19 кризата. Чрез научни изследвания съвместно с бизнеса и партньорските научни организации, в УНИТе ще се разработват иновативни технологични решения, които да осигуряват конкурентните предимства на местните икономики в Дунавския регион. Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе и се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Проектът е на стойност: 29 781 882.42 лв., от които за Русенски университет – 2 964 438 лв.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Консорциум „ЦВП Медиком” – град Русе, а строителният надзор и инвеститорски контрол по време на строителството ще се упражняват от „Кимтекс ЛС” ООД – град Плевен.

Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област Информатика и ИКТ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020г. Целите на Проекта са фокусирани върху подобряване на възможностите на изследователите и академичните кадри от различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят.

Лабораторният комплекс, който е част от Центъра за върхови постижения, включва 5 специализирани лаборатории: Сериозни игри и симулации; Дигитализация и 3D сканиране; 3D проектиране и моделиране; 3D прототипиране и репликиране на обекти; Смесена реалност и ще улесни и подобри комуникационните и информационните потоци между участващите организации. Те ще могат да използват високо специализирани софтуерни решения и компютърно осигурени комуникационни системи, които освен среда за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските права и гъвкав мениджмънт в подкрепа на изследванията и внедряването в реални условия на резултатите от тях.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!