Приключиха дейностите по проект "Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе"

Актуално 01.11.2019 | 04:11ч.

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе приключва с изпълнението на  проект “Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе, TourDev Giurgiu-Ruse”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, с продължителност 14 месеца /8.09.2018 – 7.11.2019/.

 

Основните дейности по проекта включваха:

Проучване и популяризиране на забележителностите в район Гюргево-Русе

• Документиране на културното и природното наследство в район Гюргево-Русе

• Поддържане и промотиране на туризма в район Гюргево-Русе

Разработване на съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе

• Организиране на уъркшопи със заинтересовани лица

• Разработване и разпространение на съвместната стратегия

Комуникация

• Стартиращи дейности

• Цифрови услуги

• Публично събитие

 

В хода на изпълнението на дейностите бяха разработени и отпечатани промоционални материали: 

• 1200 копия на съвместен туристически пътеводител, предназначен за потенциални посетители и туристи, с информация за различните места за посещение в двете страни, подредени според интересите на посетителите, историята и значението им за региона, тематични пътеки и практическа информация като настаняване и възможности за хранене;

• 1200 копия на съвместен фотоалбум, който се фокусира върху специфичните за района етносоциални мотиви. Той  съдържа 100 снимки, които изобразяват традиции и ритуали, символи, празнични събития, народни носии, традиционно изкуство и инструменти, различни видове интериори и екстериори на къщи. Фотоалбумът ще бъде представен в уникален формат: като отделни пощенски картички, които могат да бъдат отделени от албума и да се използват като такива. 

Двата тематични продукта са инструменти за популяризиране на богатото природно и културно разнообразие на района, като пътеводителят  предоставя на читателя полезна информация, представяща различни места за посещение в двете страни, подредени според интересите на посетителите, историята и значението им за региона, тематични пътеки и практическа информация като настаняване и възможности за хранене.

 

Комуникационните дейности включваха и заснемане на 10 видеа, които са качени на уебсайта на проекта http://tourdev.eu/ и се популяризират чрез социални медийни канали, на Facebook и YouTube акаунта на водещия бенефициент и на бенефициента. 

Проучването и популяризирането на забележителностите в район Гюргево-Русе включва Документиране на културното и природното наследство в регион Русе-Гюргево и съществуващия туристически потенциал в област Русе, и по-специално:

- разработена методология за изследване и набор от критерии за оценка въз основа на които са избрани забележителностите и дестинациите с най-голям потенциал за привличане на туристи към региона;

- изследване и описание (включително практическа информация за места за настаняване и изхранване в близост) на най-атрактивните културни и природни ресурси в регион Русе-Гюргево, местни събития, традиции, продукти и цялостния дух и тяхното промотиране;

- определяне на търсенето от страна на потенциалните туристи и степента на готовност за включване и сътрудничество от страна на местните общности за развитие на устойчива туристическа дестинация;

- анализ на тесните места и слабостите идентифицирани на местно ниво, които да бъдат включени в стратегията за развитие на туризма на регион Русе-Гюргево.

В рамките на проекта е разработена и съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе. В процеса на разписване са използвани събраните данни от проучването и проведените уъркшопи със заинтересовани лица, за да се оформят препоръки и цялостна пътна карта за развитието на туризма в региона. Стратегията  изследва потенциала на регион Русе-Гюргево да привлича туристи (с фокус върху потребностите и очакванията на обществото, което проявява интерес към разнообразни форми на туризъм като културен, религиозен, речен, селски туризъм и др.; ще изследва начина, по който по-малко познати и слабо промотирани, но ценни места могат да развият марка с високо качество и местен бранд, чрез преживяванията и продуктите, които предлагат;  включва набор от предложения за действия, които да осигурят съхраняване на тези места и обекти;  завършва с анализ на степента и начина по който рисковете и заплахите могат  да бъдат ограничени, за да се превърнат тези места в самостоятелни туристически дестинации. Документът  предлага редица общи цели, които да се осъществяват от всички заинтересовани лица, инвестиционни приоритети и възможности за частни инициативи, които могат да допринесат за осъществяване на целите и се препоръчат ясни указания за действия в краткосрочен/средносрочен план. Стратегията  включва и принос на заинтересованите лица, като анализира в същото време степента до която тези лица са готови да поемат част от предложените действия, за да се постигнат целите на стратегията.

 

При изпълнение на дейностите са организирани 2 прес конференции и 3 уъркшопа в Русе.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!