РИОСВ обяви конкурс за рисунка по повод Световния ден на влажните зони

Конкурси 17.01.2020 | 09:01ч.

РИОСВ - Русе обяви конкурс за рисунка по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Конкурсът се провежда под надслов „Биоразнообразието във влажните зони – защо е важно“. В него могат да участват възпитаници на учебните заведения в Русе, Разград и Силистра. Няма ограничение за използваните материали и техника. Напредналите в компютърните технологии могат да представят проект на анимирана рисунка. Крайният срок за предаване на творбите е 2 февруари, включително. Резултатите ще бъдат обявени на 7 февруари на интернет страницата на инспекцията. Отличените автори ще получат грамоти и индивидуални награди. Допълнителна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор. Това са  блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки води. Влажните зони са дом на множество растителни и животински видове - безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

Във влажните зони на контролираната от РИОСВ - Русе се срещат едни от най-редките световно застрашените видове птици като къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, тръноопашата потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска и морски орел и др.

Още от Конкурси

© 2019 Thesite All rights reserved!