Съюз на капиталовите пазари — нов план за действие ще осигури повече финансови средства за бизнес и инвестиции.

Съюз на капиталовите пазари — нов план за действие ще осигури повече финансови средства за бизнес и инвестиции

На 30 септември 2015 Европейската комисия представи своя План за действие за съюза на капиталовите пазари, който ще помогне в 28-те държави от ЕС да се изгради наистина единен пазар на капитали. На 30 септември 2015 се оповестиха и първите, най-належащи стъпки в плана, като възстановяване на стабилните пазари на секюритизация. Като част от приоритета на Комисията „Юнкер“ за насърчаване на заетостта, растежа и инвестициите в ЕС, съюзът на капиталовите пазари е основен елемент от Плана за инвестиции и има ясна цел — да се реши проблемът с недостига на инвестиции, като се увеличат и разнообразят източниците на финансиране за европейските предприятия и дългосрочни проекти. В другите части на света широко се използват други източници на финансиране, които допълват банковия сектор — а именно капиталовите пазари, рисковото финансиране, колективното финансиране и секторът на управлението на активи. Те трябва да заемат по-съществено място във финансирането на дружествата, които се опитват да намерят финансови средства, особено МСП и стартиращите предприятия. Достъпът до по-разнообразни източници на финансиране е ценен не само за инвестициите и бизнеса. Той е съществен фактор за финансова стабилност и може да смекчи последиците за фирмите при потенциални проблеми в банковия сектор, както и да им осигури така необходимите финансови средства. Ето защо съюзът на капиталовите пазари е важен елемент в усилията да бъде завършено изграждането на европейския икономически и паричен съюз. Комисията иска също така да премахне пречките пред презграничните инвестиции в ЕС, за да могат предприятията и инфраструктурните проекти по-лесно да получават нужните им средства, независимо къде се намират. Съюзът на капиталовите пазари е средносрочен проект, но някои важни инициативи започват веднага. На 30 септември 2015 Комисията представи първия пакет мерки, с които ще се възстанови висококачествената секюритизация и ще се насърчат дългосрочните инвестиции в инфраструктура. До края на годината Комисията ще обяви и предложените изменения на Директивата за проспектите, които ще улеснят малките и средните предприятия да набират капитал при по-малки разходи. Комисията също така започна две консултации относно фондовете за рисков капитал и обезпечените облигации. В съответствие с принципите за по-добро законотворчество Комисията обявява и покана за представяне на сведения за общото въздействие на финансовото законодателство — за да се гарантира, че то изпълнява ролята си без дублиране на изискванията за отчитане, без разминавания в различните законодателни актове и т.н. Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията. Подходът ще бъде прагматичен и поетапен на основата на щателен икономически анализ, при който с особено внимание ще се отчитат рисковете за финансовата стабилност. Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Най-важното в Плана за инвестиции за Европа е да премахнем пречките пред инвестициите, като задълбочим единния пазар. По време на обиколките си за срещи с гражданите и предприемачите често чувах, че застрахователите имат затруднения с инвестирането в инфраструктурни проекти. Надявам се, че с изменението на Делегирания регламент „Платежоспособност II“ ще им дадем надеждни стимули за стабилни инвестиции.“ Европейският комисар Джонатан Хил, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, обяви: „Искам съюзът на капиталовите пазари да помогне на европейските фирми, и най-вече на малките и средните предприятия, да разполагат с по-голям избор на източници на финансиране. Искам потребителите да имат повече възможности да инвестират своите средства. Искам да премахнем пречките, за да може капиталите да се движат свободно във всичките 28 държави в Съюза“. Контекст През февруари 2015 г. Комисията започна консултации по мерките, необходими за разгръщане на инвестициите в ЕС и за създаването на единен пазар на капитали (IP/15/4433, MEMO/15/4434), както и свързани с това консултации относно секюритизацията и Директивата за проспектите. Събрани бяха изчерпателни и многобройни отзиви от предприятията, инвеститорите, финансовия сектор, националните парламенти, Европейския парламент, Съвета и европейските граждани. Получените над 700 отговора сочат широка подкрепа за създаването на съюз на капиталовите пазари (вж. отговорите тук). След края на консултацията на 8 юни 2015 г. бе проведена конференция на високо равнище. Резултатите от консултацията показаха, че единният пазар на капитали ще разшири възможностите за презгранично поделяне на риска, ще създаде по-дълбоки и ликвидни пазари и ще разнообрази източниците на финансиране в икономиката. Участниците в консултацията подкрепиха поетапния подход, предложен в Зелената книга. В Плана за действие са залегнали следните основни принципи:
  • Повече възможности за инвеститорите: съюзът на капиталовите пазари ще мобилизира капиталите в Европа и ще ги насочва към предприятията, в това число МСП, и инфраструктурните проекти, които имат нужда от средства, за да се разрастват и да създават работни места. Благодарение на него домакинствата ще имат по-добри възможности да осъществят плановете си във връзка с пенсионирането.
  • Прилив на финансиране за реалната икономика: съюзът на капиталовите пазари е класически проект за единен пазар, който е от полза за всички 28 държави в Европейския съюз. Държавите членки могат съществено да спечелят от насочването на капитали и инвестиции към осъществяваните от тях проекти.
  • По-силна и по-устойчива финансова система: това ще увеличи избора от източници на финансиране и ще повиши дългосрочните инвестиции, за да се гарантира, че финансовите сътресения няма да засягат така тежко гражданите и предприятията в ЕС, както по време на кризата.
  • Задълбочаване на финансовата интеграция и засилване на конкуренцията: съюзът на капиталовите пазари ще доведе до повече презгранично поделяне на риска и ще осигури по-ликвидни пазари, което на свой ред ще задълбочи финансовата интеграция, ще понижи разходите и ще повиши конкурентоспособността на европейската икономика.
Основни действия на първоначалните етапи: Нови правила за секюритизацията Секюритизацията е процес, при който най-често заемодател — например банка, създава финансов инструмент чрез обединяването на активи (напр. заеми за покупка на автомобил или заеми за МСП), които инвеститорите могат да купят. Това улеснява достъпа до по-голям кръг инвеститори, като по този начин се увеличава ликвидността и се освобождава капитал от банките за отпускане на нови заеми. Комисията предлага проста, прозрачна и стандартизирана нормативна уредба за секюритизацията при подходящ контрол от надзорните органи. Според предвижданията на Комисията ако издаването на секюритизационни инструменти в ЕС се върне на средното равнище отпреди кризата, ще се генерира допълнително финансиране за икономиката в размер на 100—150 милиарда евро. Нови правила за третирането на инфраструктурните проекти по „Платежоспособност II“ Инвестициите в инфраструктурни проекти са от съществено значение за стопанската дейност и икономическия растеж в Европа, но такива проекти изискват мащабно и дългосрочно финансиране. Застрахователният сектор има добри позиции да осигури дългосрочно финансиране чрез инвестиции в акции, както и в заеми за инфраструктурни проекти. Комисията иска да премахне неоправданите надзорни пречки, за да могат застрахователните дружества да поемат важна роля в европейските инфраструктурни проекти. Въз основа на становището на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) с предложения днес законодателен акт се създава отделен клас инфраструктурни активи и се намалява размерът на капитала, който застрахователите трябва да притежават срещу дълговите и капиталовите инструменти на допустимите инфраструктурни проекти. Обществена консултация относно рисковото финансиране Малките и средните предприятия, които не са регистрирани на фондовата борса, често срещат затруднения да получат финансиране с банкови заеми и нямат достъп до капитал чрез фондовите пазари — алтернативно решение, каквото предлага рисковото финансиране, може да им помогне да се разрастват и развиват. Със съществуващите разпоредби на ЕС — регламентите за ЕФРК и ЕФСП — се създават два вида колективни инвестиционни фондове, за да бъде по-лесно и по-привлекателно за частните спестители да инвестират в нерегистрирани на борсата МСП. В рамките на консултацията ще бъде поставен въпросът дали целенасочени промени в регламентите може да насърчат навлизането на тези инвестиционни фондове. Други въпроси са свързани с ограниченията за това кой може да управлява фондовете, размера на минималната инвестиция от 100 000 евро за инвеститорите, както и дали управителите на фондове, които не са установени в ЕС, може да предлагат дялове или акции от ЕФРК или ЕФСП. Консултацията ще продължи до 6 януари 2016 г. Обществена консултация относно обезпечените облигацииОбезпечените (наричани още „покрити“) облигации са основен инструмент за дългосрочно финансиране в много държави от ЕС, като привличат финансови средства към пазара на недвижими имоти и обществения сектор. Европейските кредитни институции са световни лидери в емитирането на обезпечени облигации, но в момента пазарът е фрагментиран по национален признак. Това ограничава стандартизацията на практиките за поемане и оповестяване и възпрепятства развитието на дълбоки, ликвидни и достъпни пазари, особено през граница. Комисията ще проведе консултации за общоевропейска рамка за обезпечените облигации, която да надгражда добре работещите национални режими, без да нарушава начина им на работа, и която ще се основава на стандарти от най-висок клас, както и на най-добрите пазарни практики. По време на консултацията, която ще продължи до 6 януари 2016 г., ще се събират и становища относно използването на структури от обезпечени облигации за кредитите за МСП. След приключването на консултацията Комисията ще реши дали е необходимо да се предприемат действия на равнището на ЕС. Общо въздействие на финансовото законодателство На 30 септември 2015 Комисията обявява покана за представяне на сведения, за да събере обратна информация и да прецени общото въздействие на прилаганите финансови разпоредби и взаимодействието между тях. Чрез консултацията Комисията се стреми да установи евентуални несъответствия, разминавания и пропуски във финансовите разпоредби, неоправдана регулаторна тежест и неблагоприятни фактори за дългосрочните инвестиции и икономическия растеж. За повече информация: План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan Предложение за секюритизацията http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930 Изменение на законодателния акт „Платежоспособност ІІ“ http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930 Обществена консултация относно рисковия капитал http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm Обществена консултация относно обезпечените облигации http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm Общо въздействие на финансовото законодателство http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm Информационна бележка за съюза на капиталовите пазари http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm Информационна бележка за Делегирания регламент „Платежоспособност II“ http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm Информационна бележка за общото въздействие на финансовото законодателство http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm Уебстраница за съюза на капиталовите пазари
По информация на Европейската комисия, P/15/5731

Още от Други

Още от Други партита

© 2019 Thesite All rights reserved!