Търсят храна за червени ангъчи в „Калимок“

Други 01.07.2019 | 11:07ч.
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания търси храна /фураж, гранули за патици/ за птиците от защитения вид червен ангъч в базата в с. Нова Черна. Институтът при БАН извършва консервационни дейности, свързани с размножаване и освобождаване в природата на птиците. Биологична експериментална база „Калимок“ функционира от 1995 г., като отглежда индивиди от застрашения вид в полуестествена среда с цел размножаване и реинтродукция на млади птици обратно в природата. Ежегодно съвместно със съдействието на РИОСВ - Русе са освобождавани между 15 и 25 млади индивида, което допринася за възстановяването и стабилизирането на дивата популация в българската природа. Червеният ангъч (Tadorna ferruginea) е рядък за България вид, включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга. Населява различни типове водни басейни, но предпочита предимно откритите и без много подводна растителност. В България гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието.

Още от Други

© 2019 Thesite All rights reserved!