Търсят проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда

Други 02.07.2019 | 09:07ч.
Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания”. Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти. Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти и варира между 12 000 и 50 000 лв. По-конкретно за Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект той е до 12 000 лв., за Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект може да достигне до 15 000 лв., а за Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв. Конкурсната документация може да бъде намерена в Интернет страницата на АХУ в рубриката „Проекти и програми“ – Достъпна среда. Проектните предложения, ведно с изискуемите документи, се подават с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания до 17.30 ч. на 06.08.2019 г. Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от Агенцията за хората с увреждания входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок. Съдействие при кандидатстване можете да бъде получено на следните телефонни номера: 02/931 80 95 и 02/832 90 73.  

Още от Други

© 2019 Thesite All rights reserved!