Университетът обяви конкурс за церемониално знаме

Кокнурси 06.04.2020 | 07:04ч.

Конкурс за церемониално знаме обяви по случай 75-годишния си юбилей Русенски университет „Ангел Кънчев“. Конкурсът е насочен както към представители на академичната общност на Русенски университет, така и към други заинтересувани лица.

Знамето трябва да отговаря на следните изисквания: да е с правоъгълна форма, в пропорция, характерна за този вид знамена, да е с отличителни стил, символика, фигурални елементи, текст, цвят или хармонични цветови комбинации, подчертаващи значимост, доминиращ статус, атмосфера на тържественост и церемониална тежест.

Участниците в конкурса следва да депозират проектите си, като представят набор от презентационни материали, формат А3, представят цветово решение според HEX, RGB или Pantone цветови модели. Текстът (надписи, абревиатура) трябва да бъде на кирилица, с шрифт, разрешен за ползване, или авторски такъв, специално разработен за случая, Всеки участник следва да представи кратко описание на проекта си - цел, концепция, идея. Проектите трябва да имат подготвен и електронен вариант (CD), формат jpеg, без компресиране и с резолюция не по-малка от 400рх. Проектът трябва да е авторски и автентичен, за което участникът ще представи съответна декларация (свободен текст).

С участието си в конкурса всеки автор се съгласява, при определяне на неговия проект за печеливш:

● Да изготви финален вариант съгласно техническите изисквания, в който да бъдат отразени евентуални корекции според специфичните изисквания на Организатора;

● Да сключи с Организатора договор, съгласно който да прехвърли авторските права върху предложения проект срещу получаване на материална награда, определена за съответното място в крайното класиране;

● Организаторът да придобие неотменимо право да използва дизайна на церемониалното знаме, да го усъвършенства и да го променя за всякакви свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от автора или ангажирането му за това.

Носителят на първа награда ще получи смартфон на стойност 500 лева, класираният на второ място – таблет на стойност 350 лева, а третия – таблет на стойност 250 лева. Проектите да се депозират или изпращат на адрес: 7004 Русе, ул.„Студентска“ 8,

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Ректорат, Общоуниверситетска канцелария

Необходимо е точно упоменаване на данните на участника: име, адрес, телефон за връзка, електронна поща. Крайният срок за предаване на проектите е 31 май 2020 г.

Още от Кокнурси

© 2019 Thesite All rights reserved!