Готова е програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2024 г.

Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе през 2024 г. е готова. Тя ще бъде разгледана от общинските съветници в Русе в края на този месец.

На територията на Община Русе са регистрирани 25 читалища, 12 от които в гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите населени места. Дейността на 23 от тях е обезпечена като делегирана от държавата дейност. Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат и допълнителни средства за дофинансиране на читалищния продукт (общо в размер на 40 000 лв.), както и за належащи ремонти на читалищни сгради в Русе и малките населени места на общината в размер от 130 833 лв. за 2023 г.

През 2018 година е регистрирано най-новото читалище на територията на общината – „Стефан Караджа 2018“, което вече развива своята дейност. Сред по-новите читалища се нарежда и НЧ „Гюнеш 2012“, което след известно прекъсване възстановява своята дейност през 2020 година. Въпреки усилията на ръководството на общината през последните 4 години и двете читалища все още не получават държавна субсидия, но общината им осигурява ежегодно със средства от общинския бюджет минимална субсидия за развитие на тяхната дейност.

Програмата на народните читалища цели устойчиво развитие на тяхната дейност основно по посока на експертизата им в областта на информационно-образователните практики и социални дейности, трайно свързани със стратегиите за допълващо образование, творчество и учене през целия живот. Програмата цели също и повишаване качеството на читалищния продукт, развитието на читалищата като съвременен общокултурен, образователен и библиотечно-информационен център за малките общности.

Основни приоритети в дейността на читалищата на територията на Община Русе са както следва:

Повишаване и укрепване ролята на читалищата в малките населени места като единствени центрове за създаване и разпространение на знание, културен и творчески продукт;

Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване;

Разширяване на пакета от образователни, информационни и социални услуги, насочени към местните общности и интензивно развитие на разнообразни форми на обучение, целящи активно общуване с младите хора, децата, малцинствените групи и хората от третата възраст, както и с представители на социални групи със специфични потребности (курсове, школи, ателиета, клубове по интереси, работилници, летни читални и др.);

Развитие на разнообразни форми на любителското изкуство;

Развитие на местния културен календар и създаване на условия за мобилност на художествените състави;

Повишаване качеството и популяризиране на местния културен продукт чрез активно участие на читалищата в регионални, национални и международни фестивали за любителско изкуство.

 

Източник: rousse.info

Още от Култура

Още от Старо Русе

© 2019 Thesite All rights reserved!