Традиционният пролетен панаир /тарла/ в Русе ще се състои в периода 18 април – 1 май

О Б Щ И Н А Р У С Е

З А П О В Е Д

№ РД-01-327

Русе, 14.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе, чл.25 „а“ от Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламите, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Русе на Общински съвет – Русе, чл. 23, чл. 24, чл. 24а и чл. 25 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, и като съобразих данните, с оглед задоволяване на обществените потребности на гражданите на община Русе,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Традиционният пролетен панаир на гр. Русе да се проведе в периода от 18.04.2024 г. до 01.05.2024 г. включително. Същият да се ситуира в „Парк на младежта“ – гр. Русе, по алея „Перистери“ (северно от шадравана) и алея „Младост“.

Съвкупността от всички преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 56а от ЗУТ, разположени във връзка с Пролетния панаир, да не надвишава 3400,00 кв. м. обща заета площ.

2. Разрешенията за извършване на търговска дейност на открито, по време на панаира се издават по реда определен в чл. 25а от Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, за рекламите, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе на Общински съвет – Русе.

Исканията за участие в Пролетния панаир се подават в Центъра за информационно и административно обслужване при Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гише №1. Няма ограничения за броя и вида на съоръженията, за които едно ФЛ или ЮЛ може да подаде документи при условие, че същите не противоречат на т. 1 от настоящата заповед.

Да не се издават разрешителни след достигане на определената максимално допустима площ за разполагане на преместваеми обекти.

3. Размерът на таксите за търговска дейност се определя съгласно Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

А. За атракционни съоръжения и други подобни – 0.50 лв. на кв. м/ ден съгласно чл. 25 от Наредбата;

Б. За разполагане на павилиони, щандове, сергии, шатри и други подобни за продажба на хранителни и нехранителни стоки – 3.60 лв. на кв. м/ ден с вкл. ДДС съгласно чл. 24 и чл. 24а от Наредбата;

В. За разполагане на маси и столове за хранене – 0.51 лв. на кв. м/ ден съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1.2, във връзка с чл. 23, ал 4 от Наредбата;

Участниците заплащат пълната такса за целия период от 18.04.2024 г. до 01.05.2024 г. (14 дни).

4. Всички участници в панаира следва да спазват обществените норми на действащото българско законодателство уреждащи спазване на обществения ред в това число и разпоредбите на Наредба №4 За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.

5. Търговските обекти в Пролетния панаир следва да работят с нормирано работно време по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе. При осъществяване на дейността си търговците следва да спазват разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда.

6. Възлагам на служителите на Общинска полиция и звено “Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” да осъществяват контрол за спазването на обществения ред на територията на панаира съобразно вменените им с общински наредби правомощия.

Служителите от СЗ „ИООРС“ да бъдат подпомагани в дейността си от упълномощените със Заповед длъжностни лица, по отношение спазване на разпоредбите на Наредба № 4, Наредба №5 и Наредба №7 на Общински Съвет – Русе.

За неуредените в настоящата заповед въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Заповедта да се оповестина интернет страницата на Община Русе.

Препис от Заповедта да се връчи на всички длъжностни лица ангажирани с издаване на разрешителни и упражняване на контрол.

Копие от Заповедта да се изпрати до ОД на МВР – Русе, РЗИ, НАП и ОБДХ за сведение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.- кмет по Икономика и международно сътрудничество.

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Източник; РусеИнфо

Още от Русе

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!