Братиславски съглашения.

Други 18.09.2023 | 10:09ч.

Братиславските съглашения са приети от основните превозвачи, опериращи на река Дунав. Те датират от 1955 г и периодично се актуализират. Целта им е да регулират отношенията между участниците в транспортния процес при превозите по река Дунав.

Важно е да се отбележи, че нямат статут на нормативен акт и са приложими само ако страните по договора са се споразумели за това. Могат да се прилагат само тези условия от Братиславските съглашения, които не са в конфликт с разпоредби на действащи конвенции или други нормативни актове.

Най-важно за товародателите е „Съглашението за общите условия за превоз на товари по река Дунав”. Това съглашение урежда по-детайлно отношенията между страните по договора за превоз на товари по река Дунав отколкото действащата Конвенция CMNI (т.нар. Будапещенска конвенция).

Отговорността на превозвача съглано Братиславските съглашения е по-ниска като лимит от предвидената отговорност в Конвенция CMNI и затова се прилага по-високият лимит, зададен от конвенцията, когато тя е приложима.

С пълния текст на действащите Братиславски съглашения може да се запознаете на сайта на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД.

Автор: Борил Иванов

 

Още от Други

© 2019 Thesite All rights reserved!